Algemene voorwarden en privacyverklaring

 
1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
 
Lolita de Greef Coaching: gevestigd te Alsemgeestlaan 9, 2691 PJ in s-Gravenzande;
 
Cliënt : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Lolita de Greef Coaching wenst af te nemen/afneemt;
 
Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant)
 
Definitie diensten: de door Lolita de Greef Coaching aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching.
 
2. Algemeen
2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Lolita de Greef Coaching wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 
3. Betaling en facturering
3.1 Lolita de Greef Coaching zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op  de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te heben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
3.3 Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Lolita de Greef Coaching heeft plaatsgevonden.
3.4 Lolita de Greef Coaching is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres.
3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Lolita de Greef Coaching, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Lolita de Greef Coaching aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
3.6  Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, onder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde recehtelijke ofwel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen incassokosten, alsmede de kosten van door Lolita de Greef Coaching ingeschakelde advocaten deurwaarders en andere deskundigen.
 
4. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt bij een programma.
4.1 Cliënt is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma te beëindigen, volgens de volgende termijn:
Coaching: 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak.
4.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door cliënt door middel van een e-mail aan het adres van Lolita de Greef Coaching.
4.3 Bij annulering/opzegging door cliënt is Lolita de Greef Coaching niet gehouden tot restitutie pro rata van het door cliënt betaalde bedrag, en cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan Lolita de Greef Coaching te voldoen.
 
5. Aansprakelijkheid
5.1  Lolita de Greef Coaching is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Lolita de Greef Coaching.
5.2  Indien en voor zover op Lolita de Greef Coaching enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lolita de Greef Coaching de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
5.3 Afgezien van de in artikel 5.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Lolita de Greef Coaching in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
5.4 Iedere schade jegens Lolita de Greef Coaching, behalve een schade die door Lolita de Greef Coaching is erkend vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 
6. Overmacht
6.1 Indien Lolita de Greef Coaching door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Lolita de Greef Coaching gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling onder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Lolita de Greef Coaching op betaling door cliënt voor reeds door Lolita de Greef Coaching verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
6.2 Lolita de Greef Coaching zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Lolita de Greef Coaching heeft slechts een inspanningsverplichting.
6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Lolita de Greef Coaching) waardoor Lolita de Greef Coaching tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Lolita de Greef Coaching kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt.
 
7. Vertrouwelijkheid
7.1 Lolita de Greef Coaching zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Lolita de Greef Coaching daartoe is gehouden op grond van wet-of regelgeving.
 
8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1  De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Lolita de Greef Coaching ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, uitingen op internet/site van Lolita de Greef Coaching en haar concepten, e-mails, modellen technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden  van Lolita de Greef Coaching berust bij Lolita de Greef Coaching of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.
8.2  Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 8.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van Lolita de Greef Coaching is het niet toegestaan om enig door Lolita de Greef Coaching aan haar geleverd concept, matertiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
8.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Lolita de Greef Coaching geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.
 
9. Persoonsgegevens
9.1 Lolita de Greef Coaching behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.
9.2  Lolita de Greef Coaching neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van eem overeenkomst. 
9.3 Cliënt stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 
10. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
10.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Lolita de Greef Coaching een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.
 
 

Bijlage: Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lolita de Greef Coaching, gevestigd aan Alsemgeestlaan 9 2691 PJ s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 
Contactgegevens:
Lolita de Greef Coaching
Alsemgeestlaan 9
2691 PJ s-Gravenzande
0615835901
www.lolitadegreefcoaching.nl
Lolita Gaile is de Functionaris Gegevensbescherming van Lolita de Greef Coaching.
Te bereiken via lolitadegreefcoaching@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lolita de Greef Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lolitadegreefcoaching@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lolita de Greef Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Lolita de Greef Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lolita de Greef Coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lolita de Greef Coaching) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Lolita de Greef Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar van de gegevens die beschikbaar worden gesteld voor communicatie en financiële afhandeling. Gegevens die ik moet bewaren i.v.m. wettelijke verplichtingen, zoals bv voor de belastingdienst, worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Lolita de Greef Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lolita de Greef Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lolita de Greef Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lolita de Greef Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lolitade greefcoaching@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Lolita de Greef Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Lolita de Greef Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lolitadegreefcoaching@gmail.com